Ajuntament d'Aldaia TAMA Aldaia Ràdio
Obert el termini d'ajudes d'activitats socioculturals a Aldaia
Data
dijous, 31 de gener de 2008
Lloc

L'Ajuntament d'Aldaia, a través de l'Àrea de Participació i Desenvolupament, crea la present convocatòria de subvencions per al 2008 per a projectes de caràcter sociocultural en règim de concurrència participativa, amb l'objecte de promocionar el desenvolupament de l'associacionisme i la participació ciutadana.

 

Podran sol·licitar ajuda econòmica les associacions o entitats d’Aldaia que estiguen inscrites en el Registre Local d’associacions, que realitzen activitats socials, educatives, culturals, juvenils i esportives, i estiguen al corrent de totes les justificacions de subvencions d’anys anteriors.

 

També hauran d’estar al corrent de les seues obligacions fiscals amb la Hisenda Local i al dia en la seua regularització respecte de la nova Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

 

Les sol·licituds es presentaran en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Aldaia o a través de qualssevol dels mitjans establerts en l'article 38 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Associacions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

 

Si vols descarregar-te les bases i la instància necessària només has de clickar als documents adjunts.

La data límit per a presentar les sol·licituds serà el proper 18 febrer de 2008.

Un servei de l'Ajuntament d'Aldaia. www.aldaia-ajuntament.es